Період публікації:

від

до

Категорія:

Статут Львівського обласного учнівського парламенту

 

min
max

Львівський обласний учнівський парламент «ЛОУП», від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування у Львівській області, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон обласного учнівського парламенту.

 

СТАТУТ

Львівського обласного учнівського парламенту

«ЛОУП»

 

РОЗДІЛ І. Загальні положення

 1.1.  Львівський обласний учнівський парламент Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів:  Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, накази Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад позашкільної освіти, статуту КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ».

1.2.   Офіційною назвою органу обласного учнівського самоврядування є Львівський обласний учнівський парламент (далі - ЛОУП), який є добровільним самостійним, демократичним об'єднанням учнів, що об’єднує на добровільних засадах учнівські парламенти області задля сприяння створенню умов прозорості, чесності та відкритості навчального процесу та забезпечення захисту прав та інтересів учнів. 

1.3.   Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками. 

1.4.   ЛОУП діє на принципах:

 • законності;
 • демократизму та гласності;
 • колегіальності;
 • незалежності та самоврядування;
 • рівноправності усіх її членів; 
 • добровільної участі учнів у всіх видах діяльності ЛОУП; 
 • вільного доступу учнів до інформації про діяльність ЛОУП; 
 • співпраці з адміністраціями шкіл та громадськими організаціями. 

 

РОЗДІЛ ІІ.    Мета і завдання

2.1.   Метою діяльності ЛОУП є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.2.   Головною метою є:

 • захист прав та інтересів учнів;
 • інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;
 • розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення освітнього процесу в школах.

2.3.   Завдання:

 • виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху;
 • координація діяльності районних, міських та шкільних парламентів;
 • формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;
 • привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час;
 • розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригіналь­ності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору;
 • формування здорового способу життя;
 • формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку;
 • об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;
 • пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.

 

РОЗДІЛ ІІІ.    Структура учнівського самоврядування

 1. Загальні збори ЛОУП є вищим органом самоврядування ЛОУП.
  1. Рішення Загальних зборів ЛОУП є остаточними і обов’язковими до виконання всіма членами ЛОУП і можуть бути скасовані наступним рішенням Загальних зборів ЛОУП. 
  2. Загальні збори скликаються Президентом ЛОУП чи 1/2  членів Ради ЛОУП мінімум один раз на рік. 
  3. Збори проводяться при наявності 1/2 членів ЛОУП.
  4. Засідання Загальних зборів ЛОУП ведеться українською мовою.
  5. Засідання Загальних зборів ЛОУП проводяться у відкритому режимі.
  6. Учасники Загальних зборів ЛОУП повинні дотримуватись порядку та регламенту.
  7. Рішення на Загальних зборах ЛОУП приймаються  більшістю голосів з присутніх на цих Загальних зборах, крім випадків встановлених цим Статутом.
  8. Кожний член ЛОУП має один голос на Загальних зборах ЛОУП.
  9. Рішення Загальних зборів ЛОУП приймаються відкритим або таємним голосуванням.
  10.  Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.
  11.  Таємне голосування здійснюється особисто шляхом подачі бюлетенів.
  12.  Для забезпечення таємних голосувань у випадку прийняття відповідних рішень Загальними зборами обов’язковою є наявність визначеної кількості бюлетенів на момент проведення Загальних зборів.
  13.  Загальні збори приймають процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається.
 2. На засіданні Загальних зборів ЛОУП з учасників Загальних зборів ЛОУП обирається Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП. 
  1. Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП обирається для організації голосувань і визначення їх результатів.
  2. Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП підраховує голоси під час голосування, за дорученням Загальних зборів ЛОУП, в разі необхідності встановлює кількість присутніх на засіданні Загальних зборів ЛОУП.
  3. Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП обирається Загальними зборами ЛОУП з числа учасників Загальних зборів ЛОУП.
  4. Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП складається з чотирьох осіб.
  5. У роботі Лічильної комісії Загальних зборів ЛОУП не можуть брати участі учасники Загальних зборів ЛОУП, кандидатури яких винесено на голосування для обрання чи призначення на посади. 
  6. Голова Лічильної комісії Загальних зборів ЛОУП або визначений нею доповідач - член Лічильної комісії доповідає на засіданні Загальних зборів ЛОУП про результати голосування та відповідає на запитання учасників Загальних зборів ЛОУП.
  7. Члени Лічильної комісії Загальних зборів ЛОУП мають право голосу на Загальних зборах ЛОУП.
 3.  Засідання Загальних зборів ЛОУП відкриває Президент ЛОУП, який розпочинає процедуру обрання Головуючого Загальних зборів ЛОУП.
  1. Головуючий на засіданні Загальних зборів Центру зобов’язаний:
 • дотримуватись норм Статуту ЛОУП та вживати заходів щодо їх        дотримання всіма присутніми на засіданні;
 • повідомити про кількість присутніх членів ЛОУП на засіданні;
 • вести та закривати засідання, оголошувати перерви в засіданнях;
 • створювати рівні можливості всім членам ЛОУП для участі в обговоренні питань  відповідно до норм Статуту;
 • вживати заходів для підтримання порядку на засіданні;
 • оголошувати про прийняте рішення, після оголошення Головою Лічильної комісії ЛОУП або визначеним представником Лічильної комісії Загальних зборів про результати голосування.
  1. У разі грубого або систематичного порушення Статуту Головуючим  на  засіданні Загальних зборів ЛОУП, Загальні збори ЛОУП можуть прийняти рішення про відсторонення Головуючого на засіданні від ведення засідань.
  2. У випадку відсторонення Головуючого Загальних зборів ЛОУП від ведення засідання Загальні збори ЛОУП обирають нового Головуючого Загальних зборів ЛОУП.
  3. У разі грубого або систематичного порушення Статуту учасником  засідання Загальних зборів ЛОУП, після попередження такий учасник позбавляється права на виступ на поточних Загальних зборах ЛОУП. 
  4. Порядок денний Загальних зборів ЛОУП формується за пропозиціями та ініціативами членів ЛОУП.
  5. За рішенням Загальних зборів ЛОУП робота Загальних зборів ЛОУП може бути продовжена на період від одного до трьох днів.
  6. Право виступити на Загальних зборах ЛОУП мають усі члени ЛОУП.
  7. Підставою для надання слова на Загальних зборах ЛОУП  Головуючим є піднята рука учасника Загальних зборів ЛОУП.
  8. Особа, прізвище якої згадано у виступі будь-якого з промовців, має право репліки на такий виступ.
  9.  Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу.
  10.  Тривалість часу виступу для однієї особи визначає регламент Загальних зборів ЛОУП.
 • Засідання Загальних зборів ЛОУП протоколюється.
  1. Підготовку протоколу засідання забезпечує секретар ЛОУП
  2. Протокол засідання Загальних зборів ЛОУП підписує Президент ЛОУП, Перший заступник ЛОУП,Другий заступник ЛОУП та секретар.
  3. У протоколі засідання Загальних зборів ЛОУП зазначаються порядковий номер Загальних зборів ЛОУП, протоколу, дата та місце  проведення засідання, кількість присутніх членів ЛОУП;  прізвище Головуючого на засіданні, секретаря  ЛОУП, окремо  кожне  питання  порядку  денного  із  зазначенням  посади, прізвища  доповідача,   результати голосування Загальних зборів ЛОУП і прийняті рішення.
  4. Про рішення прийняті на Загальних зборах ЛОУП мають право бути проінформовані усі члени ЛОУП. Кожен має право вільного доступу до протоколу Загальних зборів ЛОУП. 
  5. Повноваження Загальних зборів ЛОУП:
 • затвердження Статуту ЛОУП та внесення  до нього змін та доповнень, в порядок і спосіб передбачених цим Статутом;
 • перевірка на відповідність чинних внутрішньодержавних та міжнародних зобов’язань ЛОУП або тих чинних внутрішньодержавних та міжнародних зобов’язань ЛОУП;
 • визнання актів та інших правових документів ЛОУП, що не відповідають Статуту ЛОУП повністю чи в окремій частині;
 • акти ЛОУП за рішенням Загальних зборів ЛОУП визнаються такими, що не відповідають Статуту ЛОУП повністю чи в окремій частині,  якщо вони не відповідають Статуту ЛОУП або якщо була порушена  встановлена Статутом ЛОУП  процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, перевищення повноважень при їх прийнятті;
 • акти та інші правові документи ЛОУП або їх окремі положення, що визнані такими, що не відповідають Статуту ЛОУП,  втрачають чинність з дня ухвалення Загальними зборами ЛОУП рішення про їх невідповідність;.
 • захист прав і свобод члена ЛОУП шляхом розгляду скарг від членів ЛОУП;
 • обрання Президента ЛОУП та дострокове припинення його повноважень процедурою імпічменту, в порядок та у спосіб передбачених цим Статутом;
 • визначення основних завдань та принципів діяльності ЛОУП;
 • заслуховування та обговорення звітів Президента ЛОУП, Віце-президента ЛОУП;
 • створення чи ліквідація керівних органів ЛОУП;
 • формування на Загальних зборах Лічильної комісії Загальних зборів ЛОУП.
  1. Рада ЛОУП - колегіальний орган, уповноважений керувати роботою ЛОУП в період між Загальними зборами ЛОУП.
   1.  До складу постійних членів Ради ЛОУП обов’язково входять: Президент ЛОУП, Перший заступник ЛОУП, другий заступник ЛОУП секретар ЛОУП , та постійні члени Ради.
   2. Члени Ради ЛОУП здійснюють свої повноваження на постійній основі.
   3. Рішення Ради ЛОУП приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах Ради ЛОУП.
   4. Засідання Ради ЛОУП ведеться українською мовою.
   5. Порядок денний зборів Ради ЛОУП формується постійними членами Ради ЛОУП.
   6. Рішення Ради ЛОУП приймаються відкритим голосуванням.
   7. Член Ради ЛОУП має право представляти ЛОУП, виступати від його імені з різних питань в різних організаціях, на зборах, конференціях, презентаціях та інших заходах як в Україні, так і закордоном в межах наданих Радою чи Президентом ЛОУП повноважень.

 

РОЗДІЛ IV.   Вибори президента ЛОУП

4.1.   Волевиявлення учнів здійснюється за допомогою виборів та інших демократичних засобів, які не суперечать Законам України.

4.2.   Право голосу на виборах мають дійсні члени ЛОУП.

4.4.   На виборах встановлюється принцип: один виборець –  один голос.

4.5.   Кандидати в президенти ЛОУП обираються на зборах районних учнівських парламентів області більшістю голосі з подальшою реєстрацією виборчою комісією.

4.6.   Вибори Президента проводяться раз на рік. День виборів визначається радою ЛОУП.

 

РОЗДІЛ V. Позбавлення членства ЛОУП

5.1.   Позбавлення членства в ЛОУП відбувається у випадку:

 • систематичного недобросовісного виконання покладених на учня обов’язків;
 • порушення правил для учнів та ігнорування зауважень;

5.2.   Після припинення повноважень члена ЛОУП обрання нового представника повинно відбутись не пізніше одного місяця з часу виключення.

 

РОЗДІЛ VI. Внесення змін до Статуту

6.1.   Зміни та доповнення до Статуту подаються на розгляд Ради ЛОУП.

6.2.  Зміни до Статуту можуть бути запропоновані лише членом ЛОУП.

6.3. Зміни до Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більш як 50 % членів Ради ЛОУП.

6.4.   Прийняті зміни до Статуту вважаються дійсними після їх оприлюднення.

 

РОЗДІЛ VII. Президент

7.1.   Президент є гарантом дотримання прав і свобод школярів.

7.2.   Вибори Президента ЛОУП відбуваються раз у рік.

7.3.   Президент ЛОУП:

 • забезпечує розвиток учнівського самоврядування;
 • доповідає  про свою роботу загальним зборам представників учнівських само врядувань районів та міст області, що збираються раз на семестр;
 •  підписує або накладає вето на рішення, прийняті Радою ЛОУП;
 •  співпрацює з адміністрацією та батьківськими комітетами шкіл.

7.4.   Президент не має права передавати свої повноваження іншим особам.

7.6.   Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента.

7.7.  Президент може бути усунений Радою ЛОУП в порядку імпічменту у разі:

 • порушення ним чинного законодавства;
 • недобросовісного виконання своїх обов’язків.

 

РОЗДІЛ VIIІ. Принципи, права і обов’язки членів ЛОУП

8.1. Принципи:

 • поважати бажання і обговорювати позицію, думку;
 • визнавати право кожного на помилку, надавати можливість її виправити;
 • прагнути  до найвищих результатів у навчанні і творчості;
 • повсякчасно піклуватися про добре ім’я свого навчального закладу.

8.2. Права:

 • висловлювати власну думку про ЛОУП і методи навчально-виховної роботи;
 • брати участь в управлінні навчально-виховною роботою;
 • представляти ЛОУП на оглядах, конкурсах та інших заходах (за погодженням з Радою ЛОУП);
 • обирати органи самоврядування та бути обраними до них;
 • на повагу гідності в справах особистих, сімейних і товариських;
 • на захист своїх прав, що не може бути приводом до негативного ставлення з боку старших або товаришів;
 • отримання в разі необхідності опіки і допомоги з боку дирекції.

8.3. Обов’язки:

 • дорожити честю ЛОУП, примножувати її традиції;
 • сумлінно вчитися, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, виявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини;
 • дотримуватися вимог і правил протипожежної та санітарної допомоги, безпеки;
 • брати активну участь в громадському житті ЛОУП;
 • слідкувати за своїм здоров’ям, безпекою власного життя і життя своїх товаришів. ПАЛІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ НЕ СУМІСНІ з моральними засадами учасників учнівського самоврядування.

Основні шляхи підвищення активності та ролі

учнівського самоврядування:

 • надання учням більшої самостійності в організації колективної діяльності;
 • поєднання самодіяльності дітей з керуванням дорослих;
 • активне залучання учнів до всіх сфер життя учнівського колективу;
 • надання учням реальних прав і обов’язків;
 • повага педагогів до самостійних думок і рішень учнівського самоврядування, його органів;
 • кваліфікована, тактовна педагогічна допомога учнівському активу;
 • відкритий характер роботи всіх органів самоврядування;
 • відкриття справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності, реалізація принципу: жодного підлеглого – всі відповідальні.

Немає коментарів

Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини
Ми у Facebook
Ми у Facebook